top of page

Bestemmingsplan actualisatie, Hillegom

'Postzegelbestemmingsplan voormalig kwekerij Veelzorg'

 

Het voorliggende bestemmingsplan ‘Veelzorg’ is een herziening van het vigerende bestemmingsplan ‘De Zanderij’ dat op 14 juni 2007 vastgesteld is. De nieuwe ontwikkelingen op de locatie van voormalige bloembollenkwekerij maakt dat het vigerende bestemmingsplan ‘De Zanderij’ niet meer actueel is. Het agrarische gebruik is opgeheven. Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het uitgangspunt van de omgeving ‘Zanderij’ is gehandhaafd, namelijk zoveel mogelijk behouden van het bollencomplex ensemble. Het bestemmingsplan ‘Veelzorg’ is dus een partiële herziening van het vigerende bestemmingsplan ‘De Zanderij’.

 

Met de partiële herziening van het bestemmingsplan ‘De Zanderij’ worden de volgende doelen nagestreefd:

 

1. het faciliteren van herontwikkeling van het gebied conform de huidige          maatschappelijke behoeften (woningen, voorzieningen, etc.);

2. herontwikkeling van het gebied met behoud van het cultuurhistorische        erfgoed;

3. het opstellen van een actueel, helder en integraal juridisch-planologisch        kader voor het plangebied, dat rechtsgelijkheid en rechtszekerheid                waarborgt.

 

Dit bestemmingsplan is hoofdzakelijk een ontwikkelingsgericht, waar de nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande volumes plaatsvinden. De planologische situatie van de nieuwe ontwikkeling is hier vastgelegd. Binnen het ontwikkelings-gerichte partiële bestemmingsplan kunnen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.

bottom of page